ბიზნესის ადმინისტრირება (ერთობლივი პროგრამა)

სრული პროგრამული კურსი გათვლილია ოთხ აკადემიურ წელზე, წელიწადში – 38 კვირა. აქედან, 30 კვირა მოიცავს სწავლა/სწავლების პროცესს, 2 კვირა ეთმობა შუალედური გამოცდის მომზადება-ჩაბარებას, ხოლო 6 კვირა - კონსულტაციებს და დასკვნითი გამოცდის მომზადება-ჩაბარებას.

 

პროგრამა გულისხმობს სტუდენტის მიერ 242 კრედიტის მოგროვებას. 1 კრედიტი შეიცავს 25 საათს. პროგრამის შედეგები მიიღწევა ცალკეული დისციპლინების სწავლის საშუალებით - შესაბამისი სილაბუსები განსაზღვრავს როგორც სასწავლო მასალის მოცულობას, ისე სწავლა/სწავლებისა და შეფასების მეთოდებს.

 

უნივერსიტეტში სტუდენტს შეუძლია დააგროვოს წელიწადში 60, ნაკლები ან მეტი კრედიტები, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა.

 

პროგრამა ითვალისწინებს:

 

 

  • ძირითადი პროგრამის სავალდებულო დისციპლინებს - 145 კრედიტი, რომელსაც სტუდენტები გადიან მშობლიურ უნივერსიტეტში.
  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო დისციპლინებს - 7 კრედიტი - კრიტიკული აზროვნება და აკადემიური წერა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები.
  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო მოდულებს კონკრეტული დისციპლინების არჩევის შესაძლებლობით: ისტორიულ-კულტურულ დისციპლინათა მოდულიდან - 5 კრედიტი, სოციალურ დისციპლინათა მოდულიდან - 5 კრედიტი,
  • თავისუფალ კომპონენტებს - 20 კრედიტი
  • სასწავლო დისციპლინებს, რომელსაც სტუდენტები გადიან - ბუდაპეშტში, ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში - 60 კრედიტი.

 

 

 

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2016.09.23
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
15219721

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By