სასწავლო ტური ბერლინში

ლალი ზაქარაძე

ფილოსოფოსი, კულტუროლოგი

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის კულტურის მეცნიერებათა განყოფილების გამგე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი

 

1992 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ფილოსოფიის სპეციალობით. მინიჭებული კვალიფიკაცია - ფილოსოფოსი, ფილოსოფიურ დისციპლინათა მასწავლებელი. 1997 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს (Ph. 09.00 c №01) გადაწყვეტილებით მიენიჭა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი (სადისერტაციო თემა: „სიკეთის იდეა ქართულ ნეოპლატონიზმში").

 

2001 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ინტერდისციპლინარული პროგრამების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) მიმართულებით (დარგი - ფილოსოფია, სოციოლოგია, კულტურის მეცნიერებები).

 

არის საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული ასოციაციის წევრი.

 

კვლევისა და სწავლების სფეროები: შუა საუკუნეების ფილოსოფია, ქართული ფილოსოფიის ისტორია, კულტურის ფილოსოფია, ინტერკულტურული ფილოსოფია, კულტურის სოციოლოგია, ნეიროფილოსოფიის პრობლემები.

 

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

2010 წ.-დან - სრული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი

2010 წ.-დან - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი

2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი

2005-2006 - რექტორის კონსულტანტი

2004-2008 - აჭარის არ უმაღლესი საბჭოს წევრი

2004-2005 - შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი ჰუმანიტარულ დარგში

2001-2006 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და პოლიტოლოგიის კათედრის დოცენტი

1997-2006 - საქ. მეცნ. აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1996-1997 - საქ. მეცნ. აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

 

მონოგრაფია:

 

 1. რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ. შარლ ლუი მონტესკიე, ჟან ჟაკ რუსო, გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი, ჰერბერტ სპენსერი, ერიხ ფრომი, „ნეკერი", თბილისი, 2010 (თანაავტორები: ჰელმუტ შნაიდერი, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე).
 2. კულტურის სოციოლოგია, თბილისი, „ნეკერი", 2009.
 3. გერმანული რომანტიზმი და ქართველი რომანტიკოსები, თბილისი, „ნეკერი", 2008.

 

თარგმანი:

 

 1. უდო იეკი, განაზრებანი ქართული ფილოსოფიის შესახებ, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა ლ. ზაქარაძემ, თბილისი, „ნეკერი", 2010 (გერმანულ და ქართულ ენებზე).

 

 

სამეცნიერო სტატიები:

 

უცხოეთში:

 

 1. Hegel in Georgien. Schalwa Nuzubidse und seine Hegel-Studien,  in: Jahrbuch für Hegelforschung, hrsg. von Helmut Schneider, Bd.12-14, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2010, S. 267-273. ISSN 0946-9559. ISBN -13: 978-3-89665-508-0.
 2. Прокл у грузинському та латиномовному Середньовiччi (Iоане Петрицi та Бертольд Мосбурзький) // Фiлософська Думка, Нацiональна академiя наук Украiни iнститут Фiлософii, Киiв. № 4, 2010. заснований у сiчнi 1927 року. ст. 43-49. ISSN 0235-7941.
 3. Schalwa Nuzubidse, in: Philosophenlexikon, Stuttgart: Verlag Phillip Reclam jun, 2009, S. 225-226. ISBN 978-3-15-010691-4.
 4. Nietzsche in Georgien. Dem lichten Andenken Tamas Buatschidses gewidmet, in: „Georgica". Zeitschrift für Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens, № 30. Shaker Verlag, Aachen 2007, S.142- 146. ISSN 0232-4490, ISBN 978-3-8322-7361-3.

 

ადგილობრივი:

 

 1. მ. მამარდაშვილი: ევროპული იდენტობის აღქმა - გზა თვითგამორკვევისკენ // სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა", # 10, სემიოტიკის მეორე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი,  2011. http://semioticsjournal.wordpress.com
 2. მერაბ მამარდაშვილის აზროვნება თანამედროვე კულტურის კვლევების ჭრილში // ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები (14, დეკემბერი, 2010 წელი, თბილისი), რედაქტორ-შემდგენელი: თ. ირემაძე, თბილისი, „ნეკერი", 2011.  ISBN 978-9941-436-03-1.
 3. L. Zakaradze, Proclus - in the Georgian and Latin Middle Ages (Ioane Petritsi and Berthold of Moosburg), Philosophy in Global Change (Jubilee volume dedicated to the 65th anniversary of Burkhard Mojsisch), Edited by Tengiz Iremadze in collaboration  with Helmut Schneider and Klaus J. Schmidt  // სამეცნიერო სერიაში - ფილოსოფია, სოციოლოგია, მედიის თეორია, ტ. 5, თბილისი, „ნეკერი", 2011. ISNN 1987-9652 ISBN 978-9941-416-88-0.
 4. პოლემიკა შემოქმედების ონტოლოგიური პრობლემების შესახებ (გრიგოლ რობაქიძე და შალვა ნუცუბიძე) // გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება, „ნეკერი", 2011. ISBN 978-9941-416-83-5.
 5. ტოლერანტობა და ინტერკულტურალობა // ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში, თბილისი, 2010, ISBN 978-9941-9174-0-0.
 6. გლობალური აზროვნების მანიფესტი - კარლ შმიტის გეოპოლიტიკური კონცეფცია // ჟურნალი „სემიოტიკა", № 8, სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, „უნივერსალი" 2010. ISNN 1512-2409.
 7. მედიის ფილოსოფიის არსის გაგებისათვის // გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი, 2010. 
 8. რეცენზია კარლ შმიტის ნაშრომზე: „ხმელეთი და ზღვა: მსოფლიო-ისტორიული განაზრება" // ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი „კადმუსი", № 2, „ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა", 2010.
 9. განათლება და ტოლერანტობა // მესამე საერთასორისო კონფერენციის - „განათლება და განვითარება" მასალები, გორი, 2010.
 10. ქართული „განმანათლებლობის" ფილოსოფიის სათავეებთან // შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: ჩვენი სულიერების ბალავარი II, ბათუმი 2010, გვ. 156-161. ISNN 1987-5916.
 11. ფილოსოფიური იდეები დავით გურამიშვილის შემოქმედებაში // ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ. II  (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი),  „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი 2010. ISBN 99940-0-308-9 (საერთო ყველა ტომისთვის), ISBN 978-9941-412-17-2 (II ტომი).
 12. Proclus - in the Georgian and Latin Middle Ages // International Conference „Byzantine Studies in Georgia - 3", Tbilisi: "Logos", 2009, Abstracts of Papers. ISBN 978-9941-401-57-2.
 13. პროკლე ქართულ და ლათინურენოვან შუა საუკუნეებში // საერთაშორისო კონფერენციის მასალები - „ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 3", 25-30 სექტემბერი, თბილისი: „ლოგოსი", 2009 (მოხსენებათა თეზისები). ISBN 978-9941-401-57-2.
 14. „ფილოსოფია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ტრანსფორმაციის პროცესში: მედიის ფილოსოფია" // საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: ჰუმანიტარული მეცნიერებები თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ტ. II, „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2009.
 15. „გერმანული რომანტიზმის თეორია" // შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. XII, ბათუმი, „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი",  2009.
 16. „არეოპაგიტული „ტრფიალების" გაგებისათვის" // საერთაშორისო კონფერენციის მასალები „ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 2", ტ. I, თბილისი: „ლოგოსი", 2009. ISBN 978-9941-401-51-0.
 17. „ღმერთი - ინტელექტი - ადამიანი" // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები კრებულში : „(ნეო)პლატონიზმი და თანამედროვეობა". თბილისი: „ნეკერი", 2009. ISBN 978-9941-404-82-5.
 18. „ცოდნის კულტურსოციოლოგია: კარლ მანჰაიმი" // იხ. სამეცნ. კრებული „საზოგადოება, ცოდნის ტრანსფორმაცია, ფილოსოფია", თბილისი 2009: „გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა", ISBN 978-99441-9017-5-9
 19. „ფრიდრიხ ნიცშე და ქართული აზროვნება" // გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის შრომები, ტ. III., თბილისი: „გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა", 2009.
 20. „ქრისტიანული ფილოსოფიის პეტრიწისეული მოდელი" // „ჩვენი სულიერების ბალავარი" (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ბათუმი: "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2009.
 21. „ალექსანდრე ჯანელიძის „ეროვნული შემოქმედება" // სიცოცხლის ფილოსოფიის კონტექსტში", სიცოცხლის ფილოსოფია: პრობლემები და პერსპექტივები (სამეცნიერო სერიაში: ფილოსოფია, სოცილოგია, მედიის თეორია, ტ. 3), თბილისი 2009, „ნეკერი".ISBN 978-9941-404-66-5.
 22. „კულტურის ტრაგედიის საკითხი გეორგ ზიმელთან" // სამეცნ. კრებული "საზოგადოება, ცოდნის ტრანსფორმაცია, ფილოსოფია", თბილისი 2009.
 23. „კულტურის სოციოლოგიის მაქს შელერისეული მოდელი" // სამეცნ. კრებული "საზოგადოება, ცოდნის ტრანსფორმაცია, ფილოსოფია", თბილისი 2009.
 24. „კარლ იასპერსი და ხოსე ორტეგა ი გასეტი უნივერსიტეტის იდეისა და მისიის შესახებ" // კონფერენციის მასალები, თბილისი 2008: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა", ISBN 99940-877-6-2.
 25. ფილოსოფიური იდეები ქართულ რომანტიზმში (ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი) // საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ. III, „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2008. ISBN 99940-0-308-9 (საერთო ყველა ტომისთვის), ISBN 978-9941-412-16-5 (III ტომი).
 26. „Вопросы грузинского Ренесcанса в исcледованях русских учёных: отзывы и оценки" // ქართული აზროვნება, განათლების პრობლემები და ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია, თბილისი, 2008: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".  ISBN 99940-877-6-2.
 27. „ილია ჭავჭავაძე და უილიამ ფოლკნერი - ოცნება სამართლიან საზოგადოებაზე" // ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია (სამეცნიერო კრებული), თბილისი, 2007: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".  ISBN 99940-877-0-3
 28. „ტოლერანტობის ცნება ანტიკურობასა და რენესანსის ეპოქაში" // ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია (სამეცნიერო კრებული), თბილისი, 2007: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". ISBN 99940-877-0-3.
 29. „ზიგფრიდ კრაკაუერი მასისა და მასობრივი კულტურის შესახებ"// ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია (სამეცნიერო კრებული), თბილისი, 2007: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა".  ISBN 99940-877-0-3.
 30. „არეოპაგიტული მისტიკის თავისებურებანი" // ფილოსოფია. დიალექტიკა. ლოგიკა (სამეცნიერო სერია - ფილოსოფია. სოციოლოგია. მედიის თეორია, ტ. 2), თბილისი, 2008: „მერიდიანი".  ISBN 978-9941-10-070-3.
 31. „ეროსის ადგილი არეოპაგიტიკაში" // ფილოსოფია -ღვთისმეტყველება -კულტურა. აკად. გურამ თევზაძის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, „არხე", „ნეკერი", თბილსი, 2007.  ISBN 978-99940-910-4-1, ISBN 978-99928-925-1-0.
 32. „ეროვნული იდეოლოგია სახელმწიფო მოწყობის პერსპექტივაში" // საქართველოს სახელმწიფო - უნიტარული თუ ფედერაციული. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და სამეცნიერო დაწესებულებების წარმომადგენელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი: ,,ბათუმის უნივერსიტეტი", 2005, ISBN 99940-25-96-1.

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები:

 

საქართველოში:

 

 1. ევროპული განათლების ინსტიტუტი, „ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური - გარანტია უმაღლესი განათლებისთვის", 7-10 ივნისი, 2009, ბათუმი. სერტიფიკატი (ინგლისურ ენაზე).
 2. გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის მედიის მეცნიერებათა ინსტიტუტი, სემინარი თემაზე - „ვალტერ ბენიამინის აზროვნება და აქტუალობა", სერტიფიკატი: „მედია - კულტურა - საზოგადოება" (გერმანულ ენაზე), 7-09 მაისი, 2007, თბილისი.
 3. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გენდერული თანასწორობის ცენტრი (ლიტვა), „ინსტიტუციონალური მექანიზმების გაძლიერება საქართველოში", 06-08 ივლისი, 2006 ბათუმი.
 4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია: „ახალი კვლევითი უნივერსიტეტები ბოლონიის პროცესის 2010 წლის შესახვედრად", 29.06. -1. 07. 2006.
 5. საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) და დასავლეთ-აღმოსავლეთის საპარლამენტო პრაქტიკის პროექტი ( EWPPP) : „საბიუჯეტო პროცესი და ბიუჯეტის კონტროლი პარლამენტის მიერ კარგი ეკონომიკური მართვისა და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების კონტექსტში", 06-08 ივლისი, 2006.
 6. „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინსტიტუციური მოწყობა და სასწავლო პროგრამის განვითარება", თსუ, CSS, 1-8 აგვისტო, 2005. ზაფხულის სკოლა.
 7. „დოქტორანტურა ბოლონიის პროცესის კონტექსტში", თსუ, საერთაშორისო კონფერენცია-სემინარი, 25-26 06.2005.
 8. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS), ზაფხულის სკოლა. „კვლევითი კომპონენტის ინტეგრირება სასწავლო პროცესში და ხარისხის კონტროლი" (სოციალურ მეცნიერებათა ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამის განვითარება და უმარლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა), 18. 07. 2004-25. 07. 2004.
 9. ამერიკის უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანაშაულის და კორუფციის კვლევის ცენტრის სასწავლო კურსი: „ტრანსნაციონალური დანაშაულის თეორია და პრაქტიკა", სერტიფიკატი ინგლ. ენაზე 17. 07. 2004.

 

სტაჟირება უცხოეთში:

 

 1. „ტოლერანტობის იდეა ახალი დროის ევროპულ აზროვნებაში (ლესინგი და გერმანული განმანათლებლობა)", ჰერცოგ აუგუსტის ბიბლიოთეკა, ლესინგის აკადემია, 01.03.2009 - 01.04. 2009, ნიდერზაქსენი-ვოლფენბიუტელი, გერმანია (სერტიფიკატი ინგლისურ ენაზე).
 2.  აშშ კონგრესის სასწავლო პროგრამა - „ღია სამყაროს ლიდერული ცენტრი" (OWLS), მარტი-აპრილი 2008, ვაშინგტონი - დენვერი. აშშ უმაღლესი განათლების ტენდენციები და ადგილობრივი თვითმმართველობის სტუქტურა (სერტიფიკატი ინგლისურ ენაზე).
 3. თანამშრომლობა პოლიტიკური მეცნიერებების სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებისთვის:ლიტვა-საქართველო.  ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს" პროექტის ფარგლებში. სტაჟირება კაუნასისა და ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, კერძო უმაღლეს საუნივერსიტეტო ცენტრებსა და ფილოსოფიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში (კაუნასი). 18-30 მაისი, 2005.

 

განხორციელებული საგრანტო პროგრამები:

 

I. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:

 

20. 02. 2005 - 20.02.2006. ქართული ფილოსოფიური აზრის III ტ., XIX საუკუნის ქართული ფილოსოფიური აზრის თავისებურებანი (მომზადება-გამოცემა).

 

 

II. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტები:

 

ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, II ტომის გამოცემა-რედაქტირება, 2008-2009. პროექტის პარტნიორი სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი (თბილისი).

 

 

III. უცხოური ფონდების მიერ დაფინანსებული გრანტები:

 

 1. 2011 წ. ივნისი - 2012 წ. თებერვალი: აშშ საელჩოს საგრანტო პროექტი. თომას პეინი „საღი აზრი" თარგმნა-გამოცემა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი.
 2. 2010 წ. აგვისტო - 2011 წ. აგვისტო: აშშ საელჩოს საგრანტო პროექტი. ალექსი დე ტოკვილის „დემოკრატია ამერიკაში" თარგმნა-გამოცემა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი.

 

ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს" გრანტი - თანამშრომლობა პოლიტიკური მეცნიერებების სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებისთვის: ლიტვა-საქართველო. ლიტვა, 18-30. 05. 2005. 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17673676

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By