სასწავლო ტური ბერლინში

მზია შელია

განათლება
 
დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილება
 • სპეციალიზაცია: მიკროეკონომიკა, შრომის ეკონომიკა;
 • ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო, 1999 წ.
 • სპეციალიზაცია: დემოგრაფია
 • დისერტაცია: დემოგრაფიული დაბერების სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები.
 • ხელმძღვანელი: აკად. ლ. ჩიქავა.
ბაკალავრის (ან სპეციალისტის) ხარისხი ეკონომიკის დარგში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ­სიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი
 • სპეციალიზაცია: შრომის ეკონომიკა.
 
სამუშაო გამოცდილება
   
 • 1990 წლიდან დღემდე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
 • 2000წლიდან 2009 წლის 1 ივლისამდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომის ეკონომიკის კათედრის დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი (2000-2006 წწ. ძირითადი; 2006 -2010 წწ. კონტრაქტით);
 • 1984 წლიდან 1990 წლამდე გაერთიანება “საქნახშირის” შრომის II კატეგორიის ინჟინერი.
 
პედაგოგიური გამოცდილება
 
 • ასოცირებული პროფესორი, დოცენტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, თსუ, 2000 წლიდან დღემდე.
 • ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და სამართლის ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009-2010წწ.
 • ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ- ეკონომიკური ინსტიტუტი. 2005-2006წწ.
 
გამოქვეყნებული შრომები (ბოლო ხუთი წელი)
 
წიგნი / მონოგრაფია
 • შრომის ეკონომიკა. დამხამარე სახელმძღვანელო. ავტორთა კოლექტივი. “უნივერსალი”,თბილისი, 2009. თავი. II, IX, X.
 • შრომისა და პერსონალის ეკონომიკა. ამოცანების კრებული. თბილისი, 2009
 • ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და დემოგრაფია.(სალექციო კურსი, პრაქტიკული სავარჯიშოები, ამოცანები და საქმიანი თამაშები), თბილისი, “იუ-სი-ემ”, 2007, 242გვ.
 
სალექციო კურსები:
 
 • ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და დემოგრაფია. ნაწ.1 (სალექციო მასალა),თბილისი, “იუ-სი-ემ”,2006, ნაწ. I, ნაწ. II, ნაწ.III
 
სამეცნიერო სტატიები:
 
 • შრომის ასაკის მოსახლეობის ცვლილება 1990-იან წლებში. ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2004, ¹4. გვ.34-40
 • საქართველოს მოსახლეობის დაბერების თავისებურებანი 1990-იან წლებში. კრებულში: დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის პრობლემები. ტ. II. თბ., “უნივერსალი”. 2004. გვ. 129-135
 • მოსახლეობის სტრუქტურის ცვლილება და სოციალური დაცვის პრობლემები. კრებულში: ხანდაზმული ასაკის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური დაცვის და ეკონომიკური უზრუნველყოფის პრობლემები. თბ., “ცოდნა”. 2004. გვ.50-55 (ქართულ და ინგლისურ ენებზე)
 • Этнические особенности старения населения Грузии в XX веке. В сборнике научных статей: Смоленщина многонациональная: Этнические стереотипы и границы межкультурного понимания. Смоленск, СмГУ, 2oo5,. с.188-194.
 • დასაქმების ასაკობრივი პრობლემა. ჟ. “სოციალური ეკონომიკა”, ¹6, 2005. გვ.90-96
 • საქართველოს ახალგაზრდობა და დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული ამოცანები. თსუ სიღნაღის ფილიალის შრომები, VII, სიღნაღი, 2006, გვ.50-59
 • მიგრაციის გავლენა საქართველოს მოსახლეობის აღწარმოებაზე. მიგრაცია, წიგნი1, “უნივერასალი”, თბილისი, 2007, გვ. 116-122, 0,4 ნ.თ
 • Демографические и трудовые проблемы молодежи Грузии. В сб. научн. статей «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных териториях». Уст-Каменогорск (Казахстан), «Медиа-Алянс»2007. с.408-414
 • მიგრაციის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი ფეოდალურ საქართველოში. “მიგრაცია 2” სამეცნ. შრომების კრებული, თბილისი, “უნივერსალი”, 2008 გვ.91-98.
 • პოსტსაბჭოთა პერიოდში განვითარებული მიგრაციული პროცესების კვლევა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. “მიგრაცია”¹2. სამეც.შრომების კრებული. თბილისი, “უნივერსალი”, 2008, გვ. 127-132.
 • Демографические и трудовые проблемы горнодобывающих регионов Грузии. В сб:Проблемы труда и социальных технологий в промышленном регионе: Теория и практика, Луганск. 2008 с.36-44 (соавторстве)
 • Attitude Towards Demographic Behavior in the Period of Economic Crisis in Demographically Aged Georgia. “Social-Economics Problems in Transition Countries”. (collection of Scientific Works,Research Papers and Articles). `Universal`, Tbilisi, 2008
 • ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. კრებულში: “მიგრაცია 3”. თბილისი, 2009. გვ.77-85.(თანაავტორობით)
 
კონფერენციაზე წარდგენილი ნაშრომები (ბოლო ხუთი წელი)
 
 • Population ageing in Georgia under conditions of economic crisis. . European Population Conference 2006, Liverpool, UK.
 • საქართველოს მოსახლეობის შრომითი სტრუქტურის ცვლილება. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ”გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები” (“Globalization and Sustainable Development Prospects of Georgia’s Economy”). მასალები. თბილისი “უნივერსალი”, 2008.გვ.185-187.
 • საქართველოს მოსახლეობის რელიგიური სტრუქტურის ცვლილება XX საუკუნეში. სამეცნიერო კონფერენციის “ქრისტიანობა და ეკონომიკა”. მოხსენებების კრებული. თსუ, თბილისი, 2008 გვ..135-140
Социально-экономические аспекты жизни пожилых в крупнейшем городе (на примере г. Тбилиси). Материалы международной научно-практической конференции: «Старшее поколение в современной семье», 20-21 ноября 2008 в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.
 
ამჟამინდელი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები
 
 • დემოგრაფია, შრომის ეკონომიკა, მოსახლეობის ეკონომიკა, სოციალური პოლიტიკა.
 
მიღებული გრანტები (ბოლო ხუთი წელი)
 
 • შრომის ბაზრის კვლევა. ევროკავშირი. 2010.
 • დაბრუნებულ მიგრანტთა კვლევა. ევროკავშირი. 2009.
 • ახალგაზრდობის დასაქმების თანამედროვე პრობლემები და მათი სოციალურ-დემოგრაფიული შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005 წწ.
 
თემის ხელმძღვანელობა რეცენზენტობა
 
ოთხი სამაგისტრო შრომის ხელმძღვანელი. თსუ. 2003-2006წწ
ოთხი სამაგისტრო შრომის ექსპერტი. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2009-2010წწ
 
რედაქტორობა რეცენზენტობა
 
 • რეცენზენტი: მირიან ტუხაშვილი. მიგრაციული ექსპანსიის დასასრული და რუსეთის ახალი მიგრაციული პოლიტიკა. უნივერსალი, თბილისი. 2009

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17673889

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By