გიორგი თოდრია

სტატია

სტატიის დასახელება

პოლიციის  მმართველობის  ევოლუციის თავისებურებანი:

საზღვარგარეთის გამოცდილების სტრატეგია და ტაქტიკა

ავტორი

გიორგი თოდრია,

მანანა მოსულიშვილი,

ამირან მოსულიშვილი

   

წელი

2013

Issue

2

Pages

17-32

           

რეზუმე

ავტორებს აღნიშნულ სტატიაში განსახილველი პრობლემები სამ ძირითად საკითხად აქვთ დაყოფილი. კერძოდ: 1. მმართველობის ფორმები; II. პოლიცია, როგორც მეცნიერების კვლევის საგანი და III. `Community polising'-ის პროგრამა პოლიციის რეფორმირებაში.

პირველი საკითხის განხილვისას საუბარია იმაზე, თუ ისტორიულად რა ფაქტორები მონაწილეობენ პოლიციის მმართველობის ფორმირებაში, რომლებიც ერთობლიობაში ქმნიან საპოლიციო კონტროლის სახეს. სწორედ პოლიციაა მოსახლეობასთან ყველაზე უფრო მჭიდრო კავშირში. ავტორები აანალიზებენ საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებას და განიხილავენ ოთხ მოდელს: 1. მილიტარიზებული ცენტრალური მმართველობის მოდელი; 2. დანაშაულობაზე სოციალური კონტროლის მოდელი; 3. მუნიციპალური პოლიციის მოდელი და 4. პოლიციის მმართველობის პერსპექტიული მოდელი. დახასიათებულია თითოეული მათგანი.

მეორე საკითხის გაშუქებისას ავტორებს მოყვანილი აქვთ ჰ.შნაიდერის მოსაზრებანი მისი მონოგრაფიული გამოკვლევიდან `კრიმინოლოგია~, განსაკუთრებით საშიშადაა წარმოდგენილი პოლიციის მიერ თავისი უფლებამოსილების გადამეტება. მოცემულია სხვადასხვა მეცნიერის კონცეფციები, ჩამოყალიბებულია მათი თეორიების ძირითადი აქცენტები და გაკეთებულია დასკვნა, რომ პოლიციის სისასტიკის მოდული ვითარდება მაშინ, როცა საზოგადოებას და პოლიციას შორის დაპირისპირებაა და როცა საზოგადოება არ თანამშრომლობს პოლიციასთან.

მესამე საკითხის განხილვისას აღნიშნულია პოლიციის სისტემის რეფორმის შესახებ თანამედროვე ქვეყნებში. ასეთი ცხოვრების მოდელის დანერგვა პოლიციელთა შორის ზრდის სამართლებრივ კულტურას, დადებითად მოქმედებს საზოგადოებრივ აზრზე და მთლიანად სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარებაზე. მოყვანილია დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს, იაპონიისა და სხვა ქვეყნების მაგალითები.

ნაშრომში მოცემულია საკითხის ზოგადი მონახაზი, რაც გასაგები მიზეზების გამო, საკმარისი არ არის, მაგრამ უდავოა, რომ პოლიციის რეფორმას სჭირდება სერიოზული ღრმა კვლევა, რადგან სხვა ქვეყნების გამოცდილების ცოდნა შეუქმნის ხელსაყრელ პირობებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმას.

You can access full text version of the article.

სტატიის სრული ვერსია

 

ბიბლიოგრაფია

 

1.       Губанов А.В.  1999. Полиция зарубежных стран. М.: МАЭП. с. 61.

2.       Лунеев В.В. 1997. Преступность ХХ века. М.: НОРМА. с. 35.

3.       Smith A., Polloch B. 1975. Some Sins are not Crimes. N.Y., p. 208.

4.       Judicature. 1982. Chicago. vol. 65. #10., p.470.

5.       Polisia Nuova.1995, #12, p. 16.

6.       Гесснер Р., Херцог Х. 1990. За фасадом права. Методы новой тайной полиции. М. с.212-220.

7.       International Police Reviet. 1993, #5, p.75.

8.       Practical ways to Crack Crime. L.,1989, p.34.

9.   თოდრია გ., ბაძაღუა მ. 1999. ანტიკორუფციული საზოგადოებრივი მოძრაობა საზოგადოების განვითარების აუცილებლობაა! სამართალი. #1. გვ. 11-14.

10.    Police and Order in USA. 1990, p.137

11.    The Yale law journal. 1970, vol.79. #3. p. 359

12.    International Police Revier.1996 #8. p. 13-14.

13.    Шнаидер Г. 1994. Криминология. М.: Прогресс. С. 437-438.

14.    Skolnick J. 1966. Justice without Trial. New york-London-Sudney.

15.    Sellin T. 1938. Culture Conflict and Crime. N.Y.

16.    Кларк Р. 1975. Полиция в эпоху потрясений. Преступность в США. М. ,,Прогресс". с.211- 240.

17.    Wilson J. 1972. Varieties of Police Behavior. New York.

18.    Harey C., Banks C., Limbardo P. 1973. Linterpersonal. Dynamics in a Simulated Prison, IntjcrimPen., #1,p. 69-97.

19.    Организованная преступность в Соединенных Штатах Америки  - под ред. Б. С. Никифорова. М. 1953.

20.    Громаков С. 1958. Антидемократическое законодательство США. М.

21.    Михайловская И.С. 1971. Полиция США, её организация и классовая сущность. Вопрросы борьбы с преступностью. М., вып. 13, с.141-177.

22.    Harrison R. Jfe C.G.D. and F.B.G. London, 1956.

23.    Blankenburd E. 1973. Die Selektivital rechtlicher Sanktionen. Jurgen Freidrichs (Hrsq.) - Teilnehmende Beobachtung a bweichenden Verhaltens. Stuttgard, p. 120-150.

24.    Blankenburg E., Klaus S., Wibke S. 1978. Sozialkontrolie. Berlin.

25.    Punch M. 1979. Policing the Inner City. A Study of Amsterdam's Warmoesstraat. London-Basingstoke.

26.    Reiss A. 1971. The Police and the Public. New Haven-London.

27.    Дискуссия по поводу двухуровневого построения системы охраны общественного порядка в Великобритании.  1995. Борьба с преступностью за рубежом.  №5, с.16.

28.    Bottomley A. 1979.Criminology in focus. N.Y. p.157-159.

29.    McCorkle R. 1993. Punish and Reabilutate? Crime and Delinquency. v.39, #2. P. 245.

30.    Профилактика преступности.  1993. Борьба с преступностью за рубежом. №12, с. 4.

31.    О влиянии экономических факторов на преступность. 1994. Борьба с преступностью за рубежом, №11.

32.    Информационное обеспечение в системе правоохранительных органов США. 1993. Борьба с преступностью за рубежом. № 10, с. 22.

33.    Ames W. 1981. Police and Community in Japan. Berkley.

34.     Чада К. 1989. Преступность и криминология в Современной Японии. М.

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17450350

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By