ქეთევან სვინტრაძე

სტატია

სტატიის დასახელება

კრედიტორის უფლებების დაცვის პრობლემა სახელშეკრულებო ვალდებულების არსებობისას

ავტორი

ქეთევან სვინტრაძე

   

წელი

2013

Issue

2

Pages

104-112

           

რეზუმე

 

საბაზრო ეკონომიკის განავითარების ახალი ტიპის ურთიერთობების და ხელშეკრულებების სახეების ჩამოყალიბება აქტიურ საკითხად იქცა კრედიტორის უფლებების დაცვის საქმეში, რაც გარდაუვალად განაპირობებს ხელშეკრულების მხარეთა უფლებების დაცვის პრობლემის გადაჭრას. იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა მონაწილეობა ხელშეკრულების დადებასა და სამოქალაქო ბრუნვაში მონაწილეობისათვის დამოკიდებულია მათ უნარზე, უზრუნველყონ დარღვეული უფლებების სათანადო წესით დაცვა, მითუმეტეს დღეს არსებული კრიზისისა და ინფლაციის პირობებში. აუცილებელია, ყურადღება გავამახვილოთ იმ ნორმებზე, რომლებიც სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობებში განსხვავებულ ასპექტებს არეგულირებენ და არ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც უფლებათა დაცვის საშუალება, თუმცა, განსაზღვრულ პირობებში შესაბამისი ნორმები შეიძლება ეფექტურად გამოვიყენოთ სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეთა უფლებების დასაცავად.  წინამდებარე სტატიით დაინტერესებულ პირთათვის გარკვეული რეკომენდაციებია შეთავაზებული ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით.

 

You can access full text version of the article.

სტატიის სრული ვერსია

 

ბიბლიოგრაფია

 

1.       ახვლდიანი ზ. 1999. ვალდებულებითი სამართალი. თბილისი.

2.       ქურდაძე  შ. ხუნაშვილი ნ. 2012.  საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო. თბილისი.

3.       ქურდაძე  შ. თოდუა მ. 2005. ცალკეულ კატეგორიის სამოქალაქო საქმეზე გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებანი. თბილისი.

4.       ჭანტურია ლ. 2012. კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი. თბილისი.

5.       ჭეჭელაშვილი ზ. 2008. სახელშეკრულებო სამართალი. თბილისი.

6.       ჰუბსი ვ., თოდუა მ. 2006. ვალდებულებითი სამართალი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. თბილისი.

7.       Брагинский М.Н., Витрянский В.В.  2009. договорное право, книга первая, статут.  Москва.

8.       Суханов Е.А.  2011. Российское гражданское право. учебник, Том I, статут.

9.       Садиков О.Н. 2009. Коммментарий к гражданскому кодексу Российской федерации части первой

10.    Суханов Е.А 1995. Гражданский кодекс Российской Федерации. Комментарий части первой, гл. 20 М., Спарк.

11.    Medicus D. 1987. Schuldrecht II, Besonderer Teil, 3 Aufl.

12.  Fikentscher Wolfgang, 1997. Schuldrecht, 9., durchges. und ergänzte Aufl.Berlin; New York:de Gruyter.

 

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17450505

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By