მაია ცქიტიშვილი

სტატია

სტატიის დასახელება

სარჩელების კლასიფიკაცია

ავტორი

მაია ცქიტიშვილი

   

წელი

2013

Issue

2

Pages

112-119

           

რეზუმე

 

იურისპრუდენციაში სარჩელის ინსტიტუტთან  დაკავშირებულ თანამედროვე პრობლემას წარმოადგენს სარჩელთა კლასიფიკაციის საკითხი. სარჩელის არსისა და კლასიფიკაციის თაობაზე  არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა.  ამიტომ, სარჩელის ინტიტუტი არ კარგავს სამეცნიერო და პრაქტიკულ მნიშვნელობას. სარჩელის სამართლებრივ ბუნებასა (არსსა) და  სარჩელის კლასიფიკაციაზე ჩამოყალიბებულ დასკვნებს დიდი მნიშვნელობა აქვს სამართლის სუბიექტებისათვის, რათა დაიცვან თავიანთი უფლებები და კანონიერი ინტერესები, რაც, მეორე მხრივ, განპირობებულია ასეთი შეფასებების არსებობის აუცილებლობით, მითუმეტეს, რომ იგი წარმოადგენს სამართლის ღერძს და უფრო მნიშვნელოვან მიზეზს პირთა უფლებების დაცვის ეფექტური განხორციელებისათვის.  სარჩელის შესახებ არსებული მოსაზრებები, ერთი მხრივ, განსაზღვრავს სამოქალაქო უფლებათა და კანონიერ ინტერესთა რეალური დაცვის შესაძლებლობას, მეორე მხრივ კი სამართალწარმოების  განხორციელების შედეგის იდეალურ სახეს წარმოგვიდგენს, რაც დადებითად აისახება სამოქალაქო საქმეთა სამართალწარმოებაზე. თანამედროვე პერიოდში სარჩელი საშუალებას გვაძლევს  დაცული იქნეს უფლება და კანონიერი ინტერესი. ამ პოზიციიდან გამომდინარე, სამოქალაქო პროცესუალურ სამართალში სარჩელთა კლასიფიკაციის პრობლემის გამოკვლევას პრაქტიკული მნიშვნელობა ენიჭება, რამდენადაც მეცნიერულად დასაბუთებული რეკომენდაციები და წინადადებები  შემდგომ უკვე  საკანონმდებლო ცვლილებათა განმაპირობებელი ფაქტორი შეიძლება გახდეს.

 

You can access full text version of the article.

სტატიის სრული ვერსია

 

ბიბლიოგრაფია

 

1.       ლილუაშვილი თ., ხრუსტალი ვ. 2004. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. თბილისი: სანი.

2.       ლილუაშვილი თ.1992. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის კომენტარი. თბილისი: მეცნიერება.

3.        ქურდაძე შ.  ხუნაშვილი ნ. 2012. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. თბილისი: მერიდიანი.

4.       Кириллов В.И., Старченко А.А.  1999. Логика. M.,юрист;

5.       Осокина Г.Л., Иск(теория и практика). 2000. М.,Городец;

6.       Зейдер Н.Б 1939. Основные вопросы учения об иске в советском гражданском процессе: Дис. канд. юрид. наук. Саратов.

7.       Добровольский А.А; Иваново С. А.1979.Основные проблемы исковой формы защиты права.  Москва.Издю-во Моск ун-та;

8.       Гурвич М. А. 1981.Учение об иске (состав, виды): Учебное пособие. Москва.Вюзи;

9.       Логинов П.В, 1983 Понятие иска и исковая форма защиты права,Москва советское государство и право;

10.    Логинов П.В. 1983. Понятие иска и исковой формы защиты права // СовГиП. . № 2.

11.    საქართველო, პარლამენტი. 1997. საქართველოს კანონი: საქართველოს  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, (1106,14,11.1997),თბილისი,პარლამენტის უწყებანი,48-48 31/22/1997.

12.    საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები. 2002.  #7

13.    საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები. 2002. # 2

14.    საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები, 2003. №11.

1.       Суханов Е.А.  2011. Российское гражданское право. учебник, Том I, статут.

2.       Садиков О.Н. 2009. Коммментарий к гражданскому кодексу Российской федерации части первой

3.       Суханов Е.А 1995. Гражданский кодекс Российской Федерации. Комментарий части первой, гл. 20 М., Спарк.

4.       Medicus D. 1987. Schuldrecht II, Besonderer Teil, 3 Aufl.

5.      Fikentscher Wolfgang, 1997. Schuldrecht, 9., durchges. und ergänzte Aufl.Berlin; New York:de Gruyter.

 

 

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17450697

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By