ENG

საგრანტო კონკურსი

შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევებისათვის  2015-2016 წლის საგრანტო


კონკურსის პირობები

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების მართვის ცენტრი აცხადებს კონკურსს 2015-2016 წლის შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებზე გრანტის მოსაპოვებლად. 

 

საგრანტო კონკურსი გაიმართება ღიად და საჯაროდ, გამჭვირვალე კონკუ-რენტულ გარემოში, პროგრამული პრიორიტეტების ფარგლებში.

 

საგრანტო კონკურსის მიზანი:

 

 • უნივერსიტეტში არსებული სამეცნიერო/აკადემიური პოტენციალის წარმო-ჩენა-გაძლიერება, შედეგზე ორიენტირებული ფუნდამენტური და გამოყე-ნებითი კვლევების განვითარება;
 • ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოვება;
 • სამეცნიერო კვლევის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფართო საზოგადოებისათვის;
 • უნივერსიტეტში შემუშავებული პროგრამის ფარგლებში, განათლებისა და ტრენინგების სისტემების მოდერნიზება ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
 • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებსა და უმაღლესი განათლების დაწესებულებებს შორის ინტეგრირების ხელშეწ-ყობა;
 • ახალი ცოდნის გენერირება და კვლევის შედეგების სასწავლო პროცესში იმპლემენტირება.
 •  

   

  სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამები:

   

  1. სახელმძღვანელოს/დამხმარე სახელმძღვანელოს შედგენა-გამოცემა ძირითადი მოთხოვნები: 
 • სახელმძღვანელო/დამხმარე სახელმძღვანელოების  შემუშავება-შედგენა უნდა განხორციელდეს უნივერსიტეტში მოქმედი აკადემიური პროგრამების შესაბამისად;
 • სახელმძღვანელოში მოცემული მასალა უნდა ეყრდნობოდეს ავტორის კვლევის შედეგებსა და გამოცდილებას კონკრეტულ დარგში, უნდა ემსახურებოდეს სტუდენტებისათვის ახალი ცოდნის მიწოდებას;
 • სახელმძღვანელო სტუდენტს უნდა დაეხმაროს წიგნზე მუშაობის ინდივიდუალური უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში, საკუთარი შემეცნებითი პროცესის დამოუკიდებლად ორგანიზებაში;
 • სახელმძღვანელო უნდა აღძრავდეს მოტივაციას და იძლეოდეს ცოდნის გაღრმავების საშუალებას სხვა წყაროების მოძიება/დამუშავების საფუძ-ველზე.
 •  

   

  სახელმძღვანელოს სავარაუდო სტრუქტურა:

   

  ა) სარჩევი;

  ბ) თავების მოკლე ანოტაცია (ყოველი თავის დასაწყისში);

  გ) ძირითადი შინაარსი –პოსტულატების/თეზისების აქცენტირებით;

  დ) საკონტროლო კითხვები;

  ე) სიტუაციური ამოცანა/დავალება;

  ვ) დამატებითი წყაროების მითითება.

   

  2. მონოგრაფია/სოციალური მეცნიერებები/სამართალი/მედიცინა/ბიზნესი ძირითადი მოთხოვნები:

 • მონოგრაფიაში უნდა აისახოს ავტორის ორიგინალური კვლევის შედეგები, რომელიც ორიენტირებული იქნება კონკრეტული დარგის შემდგომი განვითარებისათვის და უნივერსიტეტში განხორციელებული პროგრამების ახალი მეცნიერული ცოდნით უზრუნველყოფისათვის;
 • სასურველია ნაშრომს თან ახლდეს სახელმძღვანელო სტუდენტე-ბისათვის, რომელიც სტუდენტს გაუღვივებს წიგნზე მუშაობის მოტივა-ციას და სწავლის პროცესში დაეხმარება ეფექტურად გამოიყენოს აღნიშნული მონოგრაფია;
 •  

  3.საზოგადოებრივ საჭიროებებზე (ჯანმრთელობა) ორიენტირებული პროგრამების მხარდაჭერა ძირითადი მოთხოვნები:

 • კლინიკური სამეცნიერო კვლევითი მეთოდების შესწავლა;
 • მცენარეების ექსპერიმენტული კვლევა ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების გამოყოფის მიზნით;
 • სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მიხედვით სწრაფად განვითარებადი დაავადებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მეთოდიკის შემუშავების ხელშეწყობა.
 •  

  4. საერთაშორისო და შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო ფორუმის ორგანიზება

 • საერთაშორისო და შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის/სემინარის/ტრენინგის/სიმპოზიუმის/მრგვალი მაგიდის ორგანიზება-ჩატარება აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების მონაწილეობით.
 •  

   

  საპროექტო განაცხადი:

   

 • კონკურსი ცხადდება გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო  კვლევების მართვის ცენტრის მიერ;
 • საპროექტო განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ცენტრის  მიერ დადგენილი ტიპიური ფორმის მიხედვით (იხ.სააპლიკაციო ფორმა #1);
 • კონკურსის გამოცხადებისა და პირობების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე;
 •  

   

  კონკურსის ძირითადი პრინციპები:

   

 • ღიაობა;
 • გამჭირვალობა;
 • კვლევის ეთიკის დაცვა;
 • კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა;
 •  

   

  დამატებითი მოთხოვნები

   

  უპირატესობა მიენიჭება იმ ნაშრომს (სახელმძღვანელოს/დამხმარე სახელმ-ძღვანელოს/მონოგრაფიას), რომელსაც თან დაერთვება ციფრული და სხვა თვალსაჩინო მასალა;

   

 • ნაშრომი უნდა იყოს ორიგინალური, უნდა შეიცავდეს ნოუ-ჰაუს ელემენტებს;
 • ფურცლების (გვერდების) რაოდენობა არ იზღუდება; უნდა აიკრიფოს “აკადნუსხურის” ფონტით. ძირითადი ტექსტი 12 შრიფტით, სათაური 14 შრიფტით;
 • არასრული განაცხადი ჩაითვლება ტექნიკურად გაუმართავად და არ დაექვემდებარება განხილვას.
 • დასრულებულ ნაშრომს თან უნდა ახლდეს ამ სფეროში მომუშავე ორი ექსპერტის მიერ გაცემული  რეცენზია;
 • კონკურსში გამარჯვებულ მონოგრაფიას / სახელმძღვანელოსა და დამხმარე სახელმძღვანელოს, აგრეთვე, კვლევითი პროექტის შედეგების დაბეჭდვასა და გამოცემას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის საგამომცემლო ცენტრი; 
 •  

  კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის საპროექტო განაცხადის მიღება იწარმოებს მთელი წლის განმავლობაში. 

   

  განმცხადებლის ინფორმირება დამტკიცებულ პროექტზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ:

   

 • ინფორმაცია დამტკიცებული პროექტის შესახებ განმცხადებელს მიეწოდება წერილობით და ელექტრონული ფოსტით;
 • ინფორმაცია დაფინანსებული პროექტისა და კონკურსის შედეგების შესახებ განთავსდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე დადგენილ ვადაში;
 •  

  საკონტაქტო ინფორმაცია:

  გრიგოლ რობაქაიძის სახელობის უნივერსიტეტი (კვლევისა და შემოქმედებითი ინიციატივის განვითარების კომიტეტი)

  მისამართი: საქართველო, თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6;

  ტელ/ფაქსი: (995 32) 225 29 81; 238 44 06;

  ელ.ფოსტა: 

  n.kemertelidze@gruni.edu.ge

  მიმაგრებული ფაილები:
  საგრანტო განაცხადი


  გაზიარება
  დაბეჭდვა
  კვლევა
  © გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
  თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
  17694048

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  Created By