გრამატიკა

 1. აკადემიური წერა: კვლევისა და წერის სახელმძღვანელო – (2008) – (809.463.1) – თემურ ჯაგოდნიშვილი, ივანე ჯაგოდნიშვილი, მარიამ ვარდიაშვილი
 2. 1100 words you need to know. 5- th edition – [2008] – (42) – Murray Bromberg, Melvin Gordon
 3. Test your prepositions - (2001) – (42) - Peter Watcyn-Jones, Jake Allsop
 4. Focus on vocabulary: Mastering the academic word list – (2005) – (42) – Diane Schmitt, Norbert Schmitt
 5. For your information: Reading and vocabulary skills. 2-nd edition – (2007) – (42) –    Karen Blanchard, Christine Root
 6. Destination C1 and C2. Grammar and Vocabulary – (2008) – (42) – Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles
 7. Морфология Английского языка – (1959) – (42) – А.И. Смирницкий
 8. Синтаксис Английского языка – (1957) – (42) - А.И. Смирницкий
 9. English as a foreign Language [Reading and writing test., Listening test., Speaking test]. Bec 1 – (1997) – (811.111)
 10. English as a foreign Language [Reading and writing test., Listening test., Speaking test]. Bec 2 – (1997) – (811.111)
 11. ქართული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა: [ დამხმარე  სახელმძღვანელო] - (1991) – (811.353.1) – ნიკარდი ბასილაია
 12. Focus on vocabulary. Mastering the Academic word list. Answer keys and tests – (weathout year) – (811.111) – Diane Schmitt, Norbert Schmitt
 13. For your information. Reading and vocabulary skills. Teacher’s manual. With tests and  keys  - 2-nd edition – (2007) – (811.111) – Karen Blanchard, Christine Root, Nan Clarke
 14. Forum. Methode de Francais 2 – (2001) – (811.111) – Angels Campa, Claude Mestreit, Julio Murillo, Manuel Tost
 15. Forum. Methode de Francais 3 . Cahier d’exercices – (2002) – (811.133.1) – Annie Barthet, Robert Menand
 16. Forum. Methode de Francais 2. Cahier d’exercices – (2001) – (811.133.1) - Angels Campa, Julio Murillo, Claude Mestreit, Manuel Tost
 17. Forum. Methode de Francais 3 – (2002) – (811.133.1) – Jean-Thierry Boygnec, Marie-Jose Lopes, Robert Menand, Martine Vidal
 18. Forum. Methode de Francias 1 – (2000) – (811.133.1) – Christian Baylon, Angels Campa, Claude Mestreit, Julio Murillo, Manuel
 19. Forum. Methode de Francias 1. Cahier d’exercices - (2000) – (811.133.1) - Julio Murillo, Angels Campa, Manuel Tost, Claude mestreit
 20. ინგლისური ენის ზოგადი კურსი. დამწყებთათვის: I და II საფეხური: სახელმძღვანელო – (1998) – (811.111) – ლილი გოქსაძე, თამარ მიქაძე, მარიამ ორკოდაშვილი
 21. Just English. Английский для юристов: Учебное пособие – (2006) - (8111.111(34)  –  Ю.Л.  Гуманова, В.А.  Королева, М.Л.  Свешникова,  Е.В. Тихомирова
 22. Test your Bisiness Vocabulary in Use – (2003) – (811.111) – George Bethell, Aspinall Tricia
 23. New Opportunities. Education for life. Elementary student’s book. (with Mini-Dictionary)- (2007) – (811.111) – Michael Harris, David Mower, Anna  Sikorzynska
 24. New Opportunities. Education for life. Elementary. Language Powerbook. (with CD)  – (2009) –(8111.111) - Olivia Johnston, Christina Ruse, – Michael Harris, Hanna Mirozowska
 25. New Opportunities. Intermediate. Teacher’s book. (with CD)  – (2006) – (811.111) - Michael Harris,   David Mower, Anna Sikorzynska 
 26. New Opportunities. Education for life. Education for life. Pre-Intermediate. Language Powerbook. (with CD)  – (2006) – (811.111)  - Patricia Reilly, Michael Dean, Anna Sikorzynska, Hanna Mrozowska
 27. New Opportunities. Education for life. Intermediate. Language Powerbook. (with CD)  – (2006) – (811.111) – Elizabeth Sharman, Michael Dean, Anna Sikorzynska, Hanna Mrozowska
 28. New Opportunities. Education for life. Pre-Intermediate. Student’s book. (with Mini-Dictionary) – (2010) – (811.111) - Michael Harris, David Mower,  Anna Sikorzynska 
 29. New Opportunities. Elementary. Teacher’s book. (with CD) – (2006) – (811.111) - Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska 
 30. New Opportunities. Education for life. Intermediate student’s book. (with mini-Dictionary) – (2006) – (811.111) - Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska 
 31. New Opportunities. Pre-Intermediate. Teacher’s book. (with CD) - (2006) - (811.111) - Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska 
 32. ინგლისური ენა იურისტებისათვის - (811.111(34) – (2010) – თამარ ქოქიაშვილი
 33. Русский язык. “Мост в Россию 5”.  Книга для ученика. XI   класс – (2007) –(811.161.1)– Светлана Болдакова.
 34. ლათინური ენა და საერთაშორისო სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები – (2008) – (811.124) – ნოდარ გაფრინდაშვილი
 35. Русский язык. Тесты. Мост в Россию 5. 11 класс – (2006) – (811.161.1) – Светлана Болдакова
 36. The Business Pre-intermediate. Student’s book - (2008) – (811.111) – K. Richardson,  M. Kavanagh, J. Sydes, P. Emmerson (წიგნს თან ახლავს DDVD -1c.)
 37. Read and Analise - (2011) – (811.111) – Rusudan Beridze, Nino Kemertelidze
 38. The Business intermediate. Student’s book – (2007) – (811.111) – John Allison, Paul Emmerson (წიგნს თან ახლავს DDVD -1c.)
 39. The Business upper-intermediate. Student’s book - (2008) – (811.111) – John Allison, Jeremy Townend, Paul Emmerson (წიგნს თან ახლავს CD -1c.)
 40. The Business Advanced. Student’s book - (2009) – (811.111) - John Allison, Rachel Appleby, Edvard Chazal (წიგნს თან ახლავს CD -1c.)
 41. The business  Pre-intermediade. Teacher’s book - (2008) – (811.111) - Pate Sharma, Paul Emmerson
 42. Ready for ECE. Coursebook with key – (2008) - (811.111) – Roy Norris
 43. The Business upper-intermediate. Teacher’s book - (2008) – (811.111) – Frances Watkins, Paul Emmerson
 44. The Business Intermeidiate. Teachers’s book - (2007) – (811.111) – Antoinette Meehan, Frances Watkins, Paul Emmerson
 45. Ready for ECE. Workbook with key - (2008) – Roy Norris.
 46. Total  English. Workbook (with key). Upper Intermediate – (2006) – (811.111) – Mark Foley (წიგნს თან ახლავს CD – 1ც.)
 47. Total English. Student’s  book.  Advenced – (2007) – (811.111) – JJ  Wilson,  Antonia  Clare (წიგნს თან ახლავს CD – 1ც.)
 48. Total  English. Workbook (with key). Advanced – (2007) – Antonia Clare, JJ  Wilson (წიგნს თან ახლავს CD – 1ც.)
 49. Fields of vision. Modules. Literature in the English language. Volume 1, Volume 2 – (2005) –- (811.111) – Denis Delaney, Ciaran Wark, Fiorina Carla Rho
 50. Fields  of  vision. Literature in the English language – (2003) – (811.111) – Denis Delaney, Ciaran  Ward, Carla Rho Fiorina
 51. Enterprise. Grammar 1:  teacher’s book – (1999) – (811.111) – Virginia Evans, Jenny Dooley
 52. Enterprise 1: coursebook.  Beginner – (1998) – (811.111) - Virginia Evans, Jenny Dooley
 53. Enterprise 1: workbook. Beginner  - (1997) – (811.111) -  Virginia Evans, Jenny Dooley
 54. Enterprise 1: workbook. Beginner  - (1997) – (811.111) -  Virginia Evans, Jenny Dooley
 55. Enterprise 2:  workbook. Elementary  - (1999) – (811.111)  -  Virginia Evans, Jenny Dooley
 56. Enterprise 2: coursebook. Elementary – (1999) – (811.111) - Virginia Evans, Jenny Dooley
 57. Enterprise 3: coursebook.  Pre-intermediate – (1997) – (811.111) - Virginia Evans, Jenny Dooley
 58. Discovery: for students  at  post-intermediate  level – (1984) – (8111.111) – David  Peaty
 59. FFor  and  Against – (1975) – (811.111) – L.G. Alexander 
 60. Market Leader. Pre-intermediate business English: teachers resource book – (2007) – (811.111) – Bill Mascull, Lizzie Wright - ( წიგნს თან ახლავს  CD - 2 ც.)
 61. Enterprise 1: teacher’s book. Beginner (coursebook) – (1998) - (811.111) - Virginia Evans, Jenny Dooley
 62. Enterprise 2: t eacher’s book. Elementary – (1999) – (811.111) – Virginia Evans, Jenny Dooley
 63. Wirtschaftsdeutsch  von  A – Z.  Lehr – und  Arbeitsbuch  (Neubearbeitung) – (2008) – (811.11) – Rosemarie  Buhlmann, Anneliese  Fearns, Eric  Leimbacher 
 64. Exportwege.  Wirtschaftsdeutsch.  Neu.  Kursbuch 3 sprachniveau  B 1 – B 2 – (2010) – (811.11(33) – Gabriele  Volgnandt,  Dieter  Volgnantd
 65. Exportwege. Wirtschaftsdeutsch. Neu.  Arbeitsbush  3.  Sprachniveau  B 1- B 2 – (2010) – (811.11(33)  - Gabriele  Volgnandt,  Dieter  Volgnantd
 66. ენა და ენობრივი ნიშანი (სტატიების კრებული) – (2008) – (81) – რევაზ გამყრელიძე
 67. BEC  Vantage  Testbuilder – (2004) – (811.111) – Jake Allsop, Tricia  Aspinall    -  წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 68. Top Tips for FCE – (2008) – (811.111) - (წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 69. Top Tips for lelts general training (Produced by Cambridze ESOL in collaboration with the British Council)  - (2009) – (811.111) -(წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 70. Objective lelts. Workbook with answers. Advanced – (2006) – (811.111) – Michael  Black, Annette Capel
 71. Grammar for lelts. With answers.  Self-study grammar reference and practice – (2007) – (811.111) – Diana Hopkins, Pauline Cullen - წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 72. Ready for Pet. Coursebook – (2007) – (811.111) – Nick Kenny, Anne  Kelly -  წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 73. Ket. Practice tests with answers – (2003) – (811.111) – Annette Capel, Sue Ireland - წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 74. Introduction to Intrnetional legal English. A course for classroom or self-study use. Student’s book – (2008) – (811.111) – Amy Linder-krois, Matt Firth - წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 75. FCE. Practice Tests. Four tests for the FCE exam – (2008) – (811.111) – Mark Harrison - წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 76. BProfessional English in USE. Law – (2007) – (811.111) - D. Gillian Brown, Sally Rice
 77. Cambridge Preliminary English test 2 with answers. Examination papers  from university of Cambridge ESOL   Examinations: English for speakers of other languages - (2003) - ( 811.111)
 78. Business  vocabulary in Use. Intermediate – (2010) – (811.111) -  Mascull Bill
 79. K2. Key  english test. Handbook  for  teachers. Level A 2 – (withayt yaer) - (811.111)
 80. Certificate    in  Advanced   english. Handbook  for  teachers  for  examinations  from December – (2008) – (811.111)
 81. Preliminary  english  test.  Handbook  for  teachers. Level B 1 - (withayt yaer)
 82. First certificate in English. Handbook for teachers. For examinations from December 2008 - (2008) - (811.111)
 83. Laser B 1. Workbook with key. Includes material for PET  - (2004) – (811.111) -   Desypri  Marianna.,   Stourara  Joanne -  (წიგნს თან ახლავს   CD -  4 ც.)
 84. Laser  A 1 + Teacher’s book – (2012) – (811.111) – Mann  Malcolm., Taylore-Knowles  Steve - (წიგნს თან ახლავს  CD -  2 ც)
 85. Laser A 2.  Student’s book. Includes material for KET – (2012) – (811.11) – Mann  Malcolm., Taylore-Knowles  Steve - (წიგნს თან ახლავს   CD-1 ც.)
 86. Laser A 1+  Student’s book – (2012) – (811.111) - Mann, Malcolm., Taylore-Knowles, Steve - (წიგნს თან ახლავს   CD-1 ც.)
 87. Laser A 1+  Workbook – (2012) – (811.111) - Mann, Malcolm., Taylore-Knowles, Steve - (წიგნს თან ახლავს   CD-1 ც.)
 88. Laser A 2. Workbook. Includes  material  for KET – (2012) - Mann, Malcolm., Taylore-Knowles, Steve - (წიგნს თან ახლავს   CD-1 ც.)
 89. Laser B 2. Student’s book. Updated for the revised  FCE – (2008) – (811.111) - Mann, Malcolm., Taylore-Knowles, Steve - (წიგნს თან ახლავს   CD -  4 ც.)
 90. Laser B 2: Teacher’s book.  Updated for the revised  FCE – (2008) – (811.111) -  Peter  Brandt  - (წიგნს თან ახლავს   CD -  8 ც.)
 91. Laser B 2.  Workbook with Key.  Updated for the revised FCE – (2008) – (811.111) – Nebel  Anne, Nicholas  Rob - (წიგნს თან ახლავს   CD -  4 ც.)
 92. Laser A 2:  Workbook with Key.  Includes  material for KET – (2012) – (811.111) -  Mann  Malcolm, Taylore-Knowles  Steve – (წიგნს თან ახლავს   CD -  3 ც.)
 93. Laser B 1:  Teachers  book – ( 2008) -  (811.111) - Michele  Crawford  -  (წიგნს თან ახლავს CD - 4 ც.)
 94. Laser A 1: Workbook with Key – ( 2012) – (811.111) -  Mann  Malcolm., Taylore-Knowles,  Steve - (წიგნს თან ახლავს CD -  3 ც.)
 95. KET.  Practice tests – (2003) – (811.111) – Capel  Annette,  Ireland  Sue
 96. PET.  Practice tests. With explanatory  key – (2003) – (811.111) -  Jenny Quintana - (წიგნს თან ახლავს CD - 1 ც.)
 97. Laser A 1 + student’s book – (2012) -  Mann, Malcolm., Taylore-Knowles, Steve - (წიგნს თან ახლავს  CD - 3 ც)
 98. Laser B 1.  Student’s book.  ncludes material for PET – (2004) – (811.111) – Malcolm  Mann  -  (წიგნს თან ახლავს   CD -  4 ც.)
 99. Laser A 2 + student’s book. Includes material for ket – (2012) – (811.111) – Mann  Malcolm., Taylore-Knowles  Steve - (წიგნს თან ახლავს CD - 3 ც.)
 100. Laser A 2.  Teacherr’s  book.  Includes material  for KET – (2012) – (811.111) -  Mann, Malcolm., Taylore-Knowles, Steve - (წიგნს თან ახლავს CD - 2 ც.)
 101. ანგლო-ამერიკული სიტყვების გავრცელება  ქართულ ენაში  - (2013) – (811.111) - მეგი ხურციძე-მანდარია
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095244

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By