იურიდიული

 1. საერთაშორისო სისხლის სამართალი. საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და კონცეფციების კრებული - (2009) - (343)
 2. უძრავი ნივთების საკუთრება. შედარებითი სამართლებრივი კვლევა გერმანული სამართლის მაგალითზე. Mე-2 გამოცემა - (2001) - (347.2) - ლადო ჭანტურია
 3. შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში - (2001) - (34) - პაატა შავაძე
 4. გამარტივებული წარმოება საქართველოს სამოქალაქო პროცესში. რეზიუმე. მიმართულება: სამართალმცოდნეობა (დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად) - (2009) - (347.9) - რობიზონ ხურცილავა
 5. გამარტივებული წარმოება საქართველოს სამოქალაქო პროცესში (სპეციალობა: 1. სამოქალაქო სამართლის პროცესი; 2. სამოქალაქო სამართალი; 3. შრომის სამართალი; 4. საერთაშორისო კერძო სამართალი). სამართლის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია - (2009) - (347.9) - რობიზონ ხურცილავა
 6. რომის სახელმწიფო და სამართალი: სახელმძღვანელო. ტომი1. ტომი 2: რომის სამოქალაქო(კერძო) სამართალი - (2009) - (340(37) - გივი ლობჟანიძე
 7. სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია - (2010) - (342) - გივი ლობჟანიძე
 8. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები: სახელმძღვანელო - მე-2 განახლებული გამოცემა (წლის გარეშე) - (341) - ასბორნ ეიდე, კატარინა კრაუზე, ალან როსას
 9. ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული. ნაწილი 1 - (2008) - (341)
 10. სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი (დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ) - (2002) - (343) - ოთარ გამყრელიძე, გიორგი ტყეშელიაძე, ლამარა სურგულაძე
 11. დიპლომატიური სამართალი. საკონსულო სამართალი - (2009) - (341.7+341)
 12. საავტორო სამართალი. საქართველოს კანონებისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების კრებული - (2008) - (347.78)
 13. ევროპის სამართალი - (2009) - (341(4)
 14. პასუხისმგებლობა საერთაშორისო დანაშაულისათვის (სამეცნიერო-პრაქტიკული კომენტარი) - (2003) - (343.3) - მზია ლეკვეიშვილი, გოჩა მამულაშვილი
 15. საზოგადოებრივი მართლწესრიგის სამართალი. სამართალდამცავი ორგანოები და მათი ბრძოლა ტერორიზმის, რეკეტის, ტრეფიკინგის და ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ (ცვლილებებითა და დამატებებით 2008 წლის 25 იანვრამდე) - (2008) - (343.3)
 16. სანივთო სამართალი (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა) - მე-2 გადამუშავებული გამოცემა - (2009) - (347(47922) - ზურაბ ჭეჭელაშვილი
 17. საგადასახადო სამართალი (სამაგიდო კრებული მეწარმეთათვის) - (2007) - (336.2_346.26) - ნინო იაშვილი, თეა ჭეიშვილი
 18. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი - (2008) - (341) - ლევან ალექსიძე
 19. შრომის სამართალი (2009 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით) - მე-2 გადამუშავებული გამოცემა - (2009) - (349.2) - დავით ძამუკაშვილი
 20. ტიპიური ხელშეკრულებების კრებული - (2010) - (346.26) - ნინო იაშვილი, ზაურ ნაჭყებია, გიორგი სუხიაშვილი
 21. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ (ცვლილებებითა და დამატებებით 2010 წლის 1 მარტამდე) - (2010) - (349.2)
 22. საქართველოს კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ (ცვლილებებითა და დამატებებით 2009 წლის 1 დეკემბრამდე) - (2009) - (34+651)
 23. კანონიკური სამართალი - (2007) - (348+2) - პანაიოტის ი. ბუმისი
 24. საოჯახო სამართალი (თეორია და პრაქტიკა) - (2009) - (347.6(47922) - რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია
 25. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ (ცვლილებებითა და დამატებებით 2010 წლის 15 თებერვლამდე) - (2010) - (347.7)
 26. საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ - (2009) - (34)
 27. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ. კითხვები, პასუხები, რეკომენდაციები (თანდართული ტესტების ნიმუშებით და განმარტებებით) - (2009) - (347.7(47922) - შორენა ჯანხოთელი
 28. საბინაო სამართალი. ნორმატიული აქტების კრებული (ცვლილებებითა და დამატებებით 25 თებერვლამდე) - (2009) - (347)
 29. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წიგნი 1 (ცვლილებებითა და შესწორებებით 2006 წლის 1 დეკემბრამდე) - (2006) - (343) - მზია ლეკვეიშვილი, ნონა თოდუა, ნინო გვენეტაძე, გოჩა მამულაშვილი
 30. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი: სახელმძღვანელო. წიგნი 2 - (2007) - (343) - მზია ლეკვეიშვილი, გოჩა მამულაშვილი, ნინო გვენეტაძე
 31. საფინანსო სამართალი. კანონთა კრებული (ცვლილებებითა და დამატებებით 2009 წლის 5 ივნისამდე) - (2009) - (347.73+336)
 32. კონსტიტუციური სამართალი: სახელმძღვანელო - (2010) - (342.4) - ავთანდილ კობახიძე, ირაკლი კობახიძე
 33. ირანის ისლამური რესპუბლიკის კონსტიტუციური სამართალი და პოლიტიკურ-რელიგიური ინსტიტუტები: სახელმძღვანელო - (2010) - (342.4) - მ.ვ. გურგენიძე, თ.რ. ურთმელიძე
 34. საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი (სალექციო კურსი) - (2008) - 342.4 47.9220 - ოთარ მელქაძე
 35. კონსტიტუციონალიზმი: სახელმძღვანელო - (2008) - (342.4) - ოთარ მელქაძე
 36. სტუდენტური დისკუსიები (სტუდენტთა მოხსენებების კრებული) - (2009) - (341)
 37. სტამბოლის ოქმი: წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან სასჯელის ქმედითი გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო - (წლის გარეშე) - (342.7)
 38. ეკოლოგიური სამართალი (ზოგადი ლექციების კურსი) - (1996) - (349.6) - აკაკი ლაბარტყავა
 39. კრიმინალისტიკა - (2004) - (343.9) - რევაზ გოგშელიძე, აპოლონ ფალიაშვილი
 40. ივანე ჯავახიშვილი საქართველოს საკორპორაციო სამართლის შესახებ - (2010) - (34+9(47922) - მანანა კოპალიანი
 41. Криминалистика - (1988) - (343.9) - Ю.П. Голдованскийб, А.С. Лазари, С.Г. Любичев и другие
 42. წინასწარი გამოძიების ფსიქოლოგიური თავისებურებები: [სახელმძღვანელო] - (2010) - (343.1+15) - ნოდარ ერიაშვილი
 43. საერთაშორისო სამართალი: სახელმძღვანელო - (2010) - (341) - კ.კ. გასანოვი, ი.ა. კუზნეცოვი, დ.ა. ნიკონოვი
 44. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია (დამხმარე სახელმძღვანელო) - (2010) - (343..222) - გურამ ნაჭყებია
 45. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი (BGB) (2010 წლის 1 მარტის მდგომარეობით) - (2010) - (347(83)
 46. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. 1992 წლის XXVII შესწორების გათვალისწინებით (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) - (2006) - (342.4)
 47. ექსტრადიციაზე უარის თქმის იმპერატიული საფუძვლები. სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების (ექსტრადიციის) საერთაშორისო აქტები. დიპლომატიური და საკონსულო სამართლის საერთაშორისო კონვენციები - ((2005) - (343) - მერაბ (ვეფხია) გვარამია
 48. საარჩევნო ნორმათა კოდექსი. ევროპული კომისია დემოკრატიისათვის სამართლის მეშვეობით (ვენეციის კომისია): სახელმძღვანელო მითითებები და განმარტებითი მოხსენება. მიღებულ იქნა ვენეციის კომისიის 52-ე სხდომაზე (ვენეცია, 18-19 ოქტომბერი, 2002 - (2007) - (342.8)
 49. ადამიანის უფლებები და პოლიცია: დამხმარე სახელმძღვანელო - (2003) - (342.7) - რალფ კრიშოუ
 50. სასამართლო მედიცინა - (2001) - (340.6) - თეიმურაზ გორდელაძე
 51. ადამიანის საერთაშორისო უფლებები: სახელმძღვანელო - (2005) - (341) - რონა კ. მ. სმიტი
 52. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი. მიღებულია 1997 წლის 14 ნოემბერს. ამოქმედდა 1999 წლის 15 მაისიდან (2004 წლის 1 მაისის მდგომარეობით) - (347.9(47.922) - თენგიზ ლილუაშვილი,, ვალერი ხრუსტალი
 53. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განაჩენთა კრებული. წიგნი 3 - [2006] - (341); წიგნი 4 - [2006] - (341); წიგნი 5 - [2008] - (341)
 54. Criminology and the Criminal Justice system - 4 edition - (2001) - (343.9) - Freda Adler, Gerhard Mueller, William Laufer
 55. Criminal Justice in action - (2000) - (343.9) - Larry Gaines, Roger Leroy Miller, Michael Kaune
 56. International Law and International relations - (2006) - (341)
 57. Криминология. 3 - издание - (2003) - (343.9)
 58. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов - (1999) - (342.4) - М.В. Баглай, Н.П. Гуреева, В.Н. Даниленко
 59. თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები - (2009) - (346.26)
 60. ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული. ნაწილი 1, ნაწილი 2 - (2008) - (341)
 61. ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის სახელმძღვანელო - (წლის გარეშე) - (342.7)
 62. Криминология: Учебник для вузов. - 2-е издание - (2002) - (343.9(02) - Ю.Н. Аргунова С.В. Ванюшкин, Ю.В. Ващенко
 63. Теория государства и права: Учебник - 2 е издание итсправимий и дополнителни - (2004) - (342(075.2)
 64. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსისი კომენტარი (მიღებულია 1997 წლის 14 ნოემბერს. ამოქმედდა 1999 წლის 15 მაისიდან), (2007 წლის 1 თებერვლის მდგომარეობით) - მე-2 გადამუშავებული და შესწორებული გამოცემა - (2007) - (347.9(47922) - თენგიზ ლილუაშვილი, ვალერი ხრუსტალი
 65. ევროპა: 12 გაკვეთილი - (2006) - პასკალ ფონტენი
 66. ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლა: (სახელძღვანელო) - (1995) - 343.9 - ჯემალ ჯანაშია
 67. საერთაშორისო ნარკობიზნესთან ბრძოლის გეოპოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები. სპეციალობა 12.00.03 - სისხლის სამართალი; კრიმინოლოგია; კრიმინალისტიკა. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი - (2001) - (343.9) - ჯემალ ჯანაშია
 68. იურიდიული მეთოდების მოძღვრება - (2006) - (34) - რაინჰოლდ ციპელიუსი
 69. Комментарий к Уголовно-процессуалъному кодексу РСФСР. - 2-е издание - (1999) - (343.1) - А.В. Агутин, А.С. Александров, Л.Б. Алексеева
 70. Теория Государства и права: Учебник - (1999) - (342(075.2) - С.С. Алексеев, С.И. Архипов, В.М. Корелъский
 71. Коментарий к гражданскому кодексу Российской федерации. Частъ 1 (постатейный), Частъ 2 (постатейный) - 3-е издание - (1999) - (347(02) - Г.Е. Авилов, В. В. Безбах, М.И. Брагинский, В.В. Глянцев
 72. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерацийю. - 2-е издание - (1999) - (343.2(02)
 73. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации - (1999) - (347.6(47) - Л.М. Пчелинцева
 74. Всеобщая история государства и права . Т. 1: Учебник - (1998) - (342(075.2) - О.Омелъченко
 75. Криминалистика: Учебник. - 4-е издание - (2010) - (343.977) - В.В.Агафонов, Н.А. Бурнашев, В.А. Газизов
 76. Комментарий к Уголовно-исполнителъному кодексу Российской Федерации - 2-е издание - (1999) - Г.О. Бекузаров, О.Б. Лысягин, А.С. Михлин
 77. Криминология: Учебник - (1988) - (343.9(02) - Н.Н. Кондрашков, Б.А. Коробейников, Г.М. Минъковский
 78. Ec Legislation: 2001/2002. -12-th edition - (2001) - (34)
 79. Czech Yearbook of International Law )Second decade ahead: tracing the global crisis). Volume 1 - (2010) -(34)
 80. Fiscal Challenges. An interdisciplinary opproach to budget policy - (2008) - (34)
 81. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. წიგნი 1 - (2010) - (342)
 82. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) კრიმინოლოგიური დახასიათება (საქართველოს მაგალითზე). სპეციალობა: კრიმინოლოგია; სისხლის სამართალი. დისერტაცია. რეზიუმე - (2010) - (343.9+32) - მიხეილ ბაძაღუა
 83. კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები- (2009) - (341) - დავიტ კერესელიძე
 84. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო: სახელმძღვანელო - (2010) - (342.9) - პაატა ტურავა, ნათია წკეპლაძე
 85. სამართლებრივი გზამკვლევი ქალებისათვის - (2010) - (342.7) - მერი ჯაფარიძე, ელენა ფილეევა, მაკა კვაჭაძე, ნაზი ჯანეზაშვილი
 86. შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (მე-11 მუხლი): სახელმძღვანელო იურისტებისათვის - (2009) - (342.70 - ჯერემი მაკბრაიტი, კევინ კითჩინგი, არპინე ავეტისიანი
 87. თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება ადამიანის უფლებათა ევრიპული კონვცენციის მიხედვით (მე-5 მუხლი): სახელმძღვანელო იურისტებისათვის - (2009) - (342.7) - ფილლიპ ლიჩი, ს. ლევის-ენტონი, დოინა იოანა სტრაისტეანუ, დინა ვედერნიკოვა
 88. სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად (მე-6 მუხლი): სახელმძღვანელო იურისტებისათვის - (2008) - (342.7) - იონკო გროზევი, დოვიდას ვიტკაუსკასი, ს. ლევის-ენტონი, დოინა იოანა სტრაისტეანუ, დინა ვედერნიკოვა.
 89. Правовой справочник для женщин - (2010) - (342.7) - Мери Джапаридзе, Елуна Филеева, Мака Квачадзе, Нази Джанезашвили
 90. სამართლებრივი გზამკვლევი ქალებისათვის - (2010) - (342.7) - მერი ჯაფარიძე, ელენა ფილეევა, მაკა კვაჭაძე, ნაზი ჯანეზაშვილი
 91. შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (მე-11 მუხლი): სახელმძღვანელო იურისტებისათვის - (2009) - (342.70 - ჯერემი მაკბრაიტი, Kევინ კითჩინგი, არპინე ავეტისიანი
 92. თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება ადამიანის უფლებათა ევრიპული კონვცენციის მიხედვით (მე-5 მუხლი): სახელმძღვანელო იურისტებისათვის - (2009) - (342.7) - ფილლიპ ლიჩი, ს. ლევის-ენტონი, დოინა იოანა სტრაისტეანუ, დინა ვედერნიკოვა
 93. სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად (მე-6 მუხლი): სახელმძღვანელო იურისტებისათვის - (2008) - (342.7) - იონკო გროზევი, დოვიდას ვიტკაუსკასი, ს. ლევის-ენტონი, დოინა იოანა სტრაისტეანუ, დინა ვედერნიკოვა
 94. Правовой справочник для женщин - (2010) - (342.7) - Мери Джапаридзе, Елуна Филеева, Мака Квачадзе, Нази Джанезашвили
 95. Karadeniz hukuk gunleri - ceza hukuku. Schwarzmeer juristentagestrafreght - (without year) - (34) - Yayina Hazirlayan
 96. Human Rights: The complex struggle - (1992) - (342.7)
 97. მკვლელობების კრიმინოლოგიური დახასიათება. სპეციალობა: კრიმინოლოგია, სისხლის სამართალი (დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად). რეზიუმე - (2011) - (343.9) - ოთარ პავლიაშვილი
 98. საქართველოს კონსტიტუცია. სამეცნიერო კონცეფცია. 21 სექტემბერი, 2010 - (2010) - (CD) - (342.4(47922) - ლ.-გ. კუტალია, რ. კუტალია
 99. დაკითხვის თანამედროვე პრობლემები სისხლისსამართალწარმოებაში და კრიმინალისტიკაში - (2010) - (343.9) - გია დეკანოზიშვილი
 100. უძრავი ქონება (ყველაფერი მიწის შესახებ) - (2011) - (347.2/3) - ანზორ მესხიშვილი
 101. დანაშაულის და სასჯელის ეკონომიკა: თეორიული მემკვიდრეობა და თანამედროვე პრობლემები - (2010) - (343.375) - ინგა ბალარჯიშვილი
 102. სამოქალაქო სამართალი (ზოგადი დებულებები): ლექციების კურსი - (2010) - (347.1) - ია ხარაზი
 103. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) კრიმინოლოგიური დახასიათება (საქართველოს მაგალითზე). სპეციალობა: კრიმინოლოგია; სისხლის სამართალი. სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია - (2010) - (343.9) - მიხეილ ბაძაღუა
 104. ინტელექტი დანაშაულის წინააღმდეგ (შემეცნებითი კალეიდოსკოპი) - (2007) - (343.977) - კრისტიან კამარა, კლოდინ გასტონი
 105. დელიქტური ვალდებულებანი (ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისი (სკ) 992-ე მუხლის მიხედვით და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გათვალისწინებით - (2011) - (347(47922) - გიორგი მარიამიძე
 106. Криминалистическое обеспечение антитеррористической деятелъности правоохранителъных органов и спецслужб (монография) - (2010) - (343.9) - Б.А. Алиев
 107. არასრულწლოვანთა სასჯელისა და აღმზრდელობითი ხასიათის იძულებითი ღონისძიების შეფარდების პრობლემები (სტატიათა კრებული) - (2011) - (343(02)
 108. Czech (Central European). Yearbook of Arbitration. Volume 1: The Relationship between Constitutional Values, Human Rigts and Arbitration - (2011) - (341.7)
 109. Czech Yaerbook of International Law. Volume 2: Rights of the Host States within the system of International Investment Protection - (2011) - (341.7)
 110. Arbitration, orde public and Criminal Law (Interaction of private and public international and domestic Law). Volume 1, Volume 2, Volume 3 - (2009) - (343) - Alexander J. Belohlavek
 111. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში: სახელმძღვანელო. მე-2 გამოცემა - (2006) - (342.5) - შალვა ქურდაძე
 112. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში: სახელმძღვანელო. - (2006) - (342.5) - შალვა ქურდაძე
 113. Taking rights seriously - (1977) - (34) - Ronald Dwarkin
 114. ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტების გავლენა ქართულ სამართალზე (ნაშრომი წარდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად) - (342.7+349.6) - მაია ბითაძე
 115. საპრეზიდენტო, საპარლამენტო, თუ ნახევრადსაპრეზიდენტო? Gგზა დემოკრატიული კონსოლიდაციისკენ - (2010) - (342.4) - ლევან იზორია
 116. საოჯახო სამართალი: სახელმძღვანელო. - მე-4 გადამუშავებული გამოცემა უახლესი ცვლილებებითა და დამატებებით - (2004) - (347.6) - შალვა ჩიკვაშვილი
 117. პასუხისმგებლობა მორალური ზიანისათვის - (2003) - (347) - შალვა ჩიკვაშვილი
 118. სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი: სახელმძღვანელო კოსნპექტი. I ნაწილი - (2011) - (347.1) - გიორგი მარიამიძე
 119. კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსზე - (2002) - (343.1+347.9)
 120. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო - (2005) - (342.9) - ზურაბ ადეიშვილი, ქეთევან ვარდიაშვილი, ლევან იზორია
 121. ევროპული სისხლის სამართალი - (2010) - (343) - მერაბ ტურავა
 122. ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი. მე-2 გადამუშავებული და დამატებული გამოცემა - (2011) - (341(47922) - ზვიად გაბისონია.
 123. ინფორმაციული სამართალი - (2004) - (34) - მარიამ ცაცანაშვილი.
 124. როგორ იქმნება კანონი - (2000) - (34) - პაატა ცნობილაძე, გიორგი ხუბუა, ვახტანგ ხმალაძე.
 125. სისხლის სამართლის პროცესი. მე-2 გადამუშავებული გამოცემა - (2011) - (343) - მალხაზ ლომსაძე.
 126. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (გამოცემულია 2011 წლის 20 ოქტომბრის მდგომარეობით) - (2011) - (343(47922.092.4)
 127. კონსტიტუციური სამართალი: სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის - (2011) - (342.4) - ავთანდილ კობახიძე, ირაკლი კობახიძე
 128. სისხლის სამართლის პრობლემები. ტომი 1 - (2011) - (343.1) - ოთარ გამყრელიძე
 129. ფაქტობრივი გარემოებების მნიშვნელობა საკასაციო სასამართლოში - (2011) - (342.5) - თეიმურაზ თოდრია
 130. დიპლომატიის სამზარეულო - (2008) - (341.7) - ალექსანდრე ჩიკვაიძე, ჰამლეტ ჭიპაშვილი
 131. სახელმძღვანელო იურისტებისათვის სასამართლო ექსპერტიზის, ექსპერტი მოწმის დაკითხვისა და მტკიცებულებათა წარდგენის შესახებ - (2011) - (343.1)
 132. სამართლის ზოგადი თეორია - (2010) - (34) - ალექსანდრე ვაჩეიშვილი
 133. ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან - საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციია 90 წლისთავი - (2011) - (342.4)
 134. საქართველოს კონსტიტუცია და 2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა - (2010) - (342.4(47922) - ვასილ გონაშვილი, ავთანდილ დემეტრაშვილი, გიორგი კვერენჩხილაძე
 135. საქართველოს კონსტიტუცია (მიღებულია 1995 წლის 24 აგვისტოს 2011 წლის 15 თებერვლის მდგომარეობით) - (2011) - (342.4(47922)
 136. საქართველოს კონსტიტუცია - (2011) - (342.4(47922) - ავთანდილ ერქვანია, თინათინ ერქვანია, მაკა თედორაძე
 137. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ. საქართველოს შრომის კოდექსი (ახალი). გამოცემული 2011 წლის 20 სექტემბრის მდგომარეობით) - (2011) - (347.7+349.2)
 138. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი 2: დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები (დანაშაულის მომზადება და მცდელობა, თანამონაწილეობა დანაშაულში, უმოქმედობა, კონკურენცია) - (2011) - (343(075.8) - ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი
 139. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. წიგნი 1: დანაშაულის მოძღვრება - (2011) - (343(075.8) - მერაბ ტურავა
 140. სამართლის სოციოლოგია - (2009) - (34+316) - ჯამბულ ფუტკარაია
 141. ქართული სამართლის ისტორია (ლექციების მოკლე კურსი) - (2011) - (340(47922) - ჯამბულ ფუტკარაია
 142. ვალდებულების შესრულება - (2006) - (347.4) - ზურაბ ძლიერიშვილი - (ქსეროქსის სახით)
 143. ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში - (2005) - (341) - ბესარიონ ზოიძე - (ქსერპქსისი სახით)
 144. სამეწარმეო (სავაჭრო) სამართლის განვითარება საქართველოსა და გერმანიაში (შედარებითი სამართლებრივი კვლევა) - (2007) - (347.7) - ირაკლი ბურდული - (ქსეროქსის სახით)
 145. ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება - (2010) - (347.2) - ზურაბ ძლიერიშვილი - (ქსეროქსის სახით)
 146. ბავშვის უფლებები და ჟურნალისტური პრაქტიკა - უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა: სახელმძღვანელო - (2011) - (05/07+342.7)
 147. ქართული სამართლის ძეგლები - (2010) - (340(47922)
 148. გზა უფლებებისაკენ. მასწავლებლის წიგნი - (2002) - (342.7) - ზურაბ ბებერაშვილი, ნინო ბესელია, ნინო მახარაშვილი
 149. ნარდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება - (2011) - (347) - ზურაბ ძლიერიშვილი
 150. ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება - (2010) - (347) - ზურაბ ძლიეიშვილი
 151. Ceza hukuku. Genel hukumler 10. Baski - (2011) - (34) - Hukan Hakeri
 152. Ceza hukuku. Genel hukumler Temel Bilgiler. 6. Baski - (2011) - (34) - Hakan Hakeri
 153. Alman-Turk Karsilastirmali. Ceza hukuku. Das strafrecht im deutsch - turkischen rechtsvergleich. Beitrage zur rechtsvergleichung. Clit (band): 3 - (2010) - (34) - Eric Hilgendorf, Yener Unver
 154. Ceza Muhakemesi hukuku. Temel Bilgiler. 5. Baski - (2011) - (34) - Hakan Hakeri, Yener Unver
 155. Grundesetz Mitarbeiterkommentar und handbuch. Band 1, Band 2 - (2002) - (34) - Dieter C. Umbach, Thomas Clemens
 156. Alman-Turk karsilastirmali. Ceza hukuku. Das strafrecht im deutsch-turkischen rechtsvergleich. clit (band): 1 - Eric Hilgendorf, Yener Unver
 157. Karsilastirmali ceza hukuku yasalari (Ay, tck, Cmk, CGtik, TMK, Bamk, Khk, Gkk, Bsk). Yenilenmis 7. Basi - (2011) - (34) - Kayihan Icel, Yener Unver, HAkan Hakeri
 158. Turkey - Ukraine comparative criminal law symposium. Turkiye-Ukrayna karsilastirmali ceza hukuku sempozyumu. Symposium fur den turkisch-ukrainischen strafrecht svergleich. 15-17.03.2011 - Istanbul/Turkey - (2011) - (34)
 159. Das strafrecht im deutschturkischen rechtsvergleichung. Band: IV. 4. Deutsch-turkisches symposium. “Funfjahre turkisches strafgesetzbuch” - (2011) - (34) - Eric Hilgendorf, Yener Unver
 160. Защита инвестиций, право европейского союза и международное право - (2010) - (341) - Александр И. Белоглавек
 161. Эксперты в международных условиях (в гражданских и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных разбирательствах) - (2011) - (347) - Александр И. Белоглавек, Р. Хотова
 162. Европейское международное частное право - договорные связи и обязательства Том 1 - (2010) - (341) - Александр И. Белоглавек
 163. სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მაგალითები – (2012) – (347) – ეთერ ჩაჩანიძე
 164. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები) – (2012) – (347.9) - ზურაბ ძლიერიშვილი
 165. ვალდებულებითი სამართალი (ტესტები და პრაქტიკული ამოცანები) – (2009) – (347.4) – ზურაბ ძლიერიშვილი
 166. გადახდისუუნარობის საქართველოს კანონი. დახასიათება და შედარება გაკოტრების საქართველოს კანონსა და საერთაშორისო სტანდარტებთან - (2011) – (347.7) – ჰაინრიჰ შნიტგერი, როინ მიგრიაული 
 167. სამშენებლო სამართალი. როგორ ვაშენოთ კანონიერად (ცვლილებებით და დამატებებით 15 თებერვლამდე) – (2012) – (62+34)
 168. ნარკომანიის კრიმინოლოგიური დახასიათება და მასთან ბრძოლის ასპექტები - (2012) – (343.9) – ამირან მოსულიშვილი
 169. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო (სტატიათა კრებული) – (2011) – (342.7) – მაია ბითაძე, მერაბ ტურავა, პაატა ტურავა, კონსტანტინე კორკელია
 170. საჯარო მოსამსახურის სამაგიდო წიგნი. საჯარო სამსახურის მომწესრიგებელი და საჯარო სამსახურთან შემხებლობაში მყოფი ნორმატიული აქტების კრებული (ცვლილებებითა და დამატებებით 2011 წლის 10 აპრილამდე) – (2011) – (349.2) 
 171. ბავშვი და სამართალი – (2011) – (342.7) – ინგა ალავიძე
 172. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ. საქართველოს შრომის კოდექსი (ახალი). გამოცემულია 2011 წლის 15 ნოემბრისმდგომარეობით – (2011) – (347.7+349.2(47922)
 173. საკრედიტო სამართალი / ლუთრინგჰაუსი პეტერ: დელიქტური სამართალი / შუშკე, ვინფრიდ: სააღსრულებო სამართალი / ტოლკმიტი, იან: ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (მოკლე კონსპექტები) – (2011) – (347.77) - ჰაინრიჰ შნიტგერი
 174. გაწეული საქმიანობა Activites – (2011) – (342.4)
 175. სახელმძღვანელო სასამართლო უნარ-ჩვევებში – (2012) – (347)
 176. Consitutional Dilemmas. Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA - (2007) – (342.4) – Lorenco Zucca
 177. EC employment Law – (2006) - (34) – Catherine Barnard
 178. Law and economics in European merger control – (2009) – (34) – U. Schwalbe, D. Zimmer
 179. Competition Law in India. Policy, Issues, and Developments. – 2-nd edition – (2009) – (34) - T. Ramappa
 180. Reforming company and Takeover law in Europe – (2004) – (34)
 181. Goyder’s EC competition Law. – 5 –th edition – (2009) - (34) – D. G. Gouder, Joanna Goyder, Albertina Albors-Llorens 
 182. The economics of the European patent system. IP Policy for innovation and competition – (2007) – (34) – Dominique Guellec, B. V. P. Potterie
 183. Buying social Justice. Equality, government procurement, and legal change – (2007) – (34) – Christopher McCrudden
 184. Law and Psychology. Current legal Issues 2006. Volume 9 – (2006) – (34+15)
 185. Offences and defences. Selected essays in the Philosophy of criminal law – (2007) – (34) – John Gardner
 186. Meaning in Law. A Theory of speech – (2009) – (34) - Charles W. Collier
 187. The Law of criminal cartels. Practice and procedure – (2009) – (34) - Michael O’kane
 188. Law and Bioethics. Current legal Issues 2008. Volume 11 – (2008) – (34) 
 189. Constitutional dilemmas. Conflicts of fundamental legal right in Europe and the USA – (2007) – (34) – Lorenzo Zucca
 190. Blackstone’s guide to the employment equality regulations 2003 – (2004) – (34) – Nicholas Marco
 191. Torts and Rights – (2007) – (340) – Robert Stevens
 192. Legal Right – (2008) – (34) – Pavlos Eleftheriadis
 193. The Software License unveiled. How legislation by license controls software access – (2009) – (34) – Douglas E. Phillips
 194. The Moral rights of authors and performers. An International and comparative analysyis - (2006) – (34) – Elizabeth Adeney
 195. Antitrust Law in China, Korea and Vietnam – (2009) – (34) – Mark Furse
 196. A practical approach to employment Law. - 8-th edition - (2009) – (34) – John Bowers
 197. The Law of work – (2007) – (34) – Rosemary Owens, Joellen Riley
 198. Equality Law – (2007) – (34) – Karon Monaghan
 199. Trade mark Law. A practical anatomy – (2003) – (34) - Jeremy Phillips
 200. Eu intervention in domestic labour Law – (2007) – (34) – Phil Syrpis
 201. Medical Law (21 september 2011. Black sea scientific symposium) – (2011) – (61+34)
 202. სასამართლო ხელისუფლება (სახელმძღვანელო) – (2012) – (342.5) – მანანა მოსულიშვილი
 203. რომან შენგელია – 70 საიუბილეო კრებული: სამართლის პრობლემები – (2012) – (34) – მ. ბაძაღუა, ვ. ბენიძე, ი. ბურდული
 204. სასამართლო მედიცინა: სახელმძღვანელო – (2011) – (340.6+61) – ბესარიონ კილასონია
 205.  სისხლის სამართლის პროცესისა და სისხლის სამართლის პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები. სამეცნიერო ნაშრომების კრებული – (2012) – (343.1+343.2/7)
 206. Modelling and Simulation for cybercrime Policy analysis - (2005) – (343.9) – Soumyo D. Moitra
 207. Implementing electronic monitoring – (2002) – (343.9) – Rita Haverkamp 
 208. Internatoinal Alumni summer school 2004. Formal and informal means of conflict prevention and resolution in the middle East - (2005) – (343.9) - - Ernesto Kiza, Hassan Rezaei, Holger Rohne
 209. Open Peno-Correctional Institutions in India. A Review of Fifty-five Years. Experiences and Expectations – (2006) – (343.9) – Khushal I. Vibhute
 210. United Nations Standards and Norms in the area of Juvenile Justice in theory and practice - (2001) – (343.9) – Heidrun Keissi
 211. Sentencing in Germany and the United States: Comparing Apfel with apples – (2001) – (343.9) – Richard S. Frase
 212. Managing Risk from cybercrime: Internet Policy and secyrity Management for organizations – (2008) – 343.9) – Soumyo D. Moitra
 213. The informal economy: Threat Opportunity in the city – (2004) – (343.9) – Joanna Shapland
 214. Criminal Law in reaction to state Crime – (2002) – (343.9) – Albin Eser, Jorg Arnold, Helmut Kreicker
 215. Brazil on trial – (343.9) – (2006) – Rafael Deniz Pucci
 216. Trafficking in Human Beings. An Empirical study on Criminal Prosecution in Germany – (2006) – (343.9) – Annette louise Herz
 217. Retaliation, Mediation and Punishment. Summary of proceedings IMPRS REMER Winter university 2009 - (2010) – (343.9) 
 218.  Why work? A study of Prison Labour in Englang, France and Germany - (2007) – (343.9) – Evelyn Shea
 219. Images of Crime III (Representations of crime and the criminal) – (2009) – (343.9) 
 220. Crime Prevention in High-Rise Housing (Lessons from the Crime Prevention Carousel) – (2007) – (343.9)
 221.  The Administration of Criminal Justice in Palestine (Development, Reform and Challengess) – (2010) – (343.9) – Mustafa Abdelbaqi
 222. Beyond self-control: Analysis and Critique of Gottfredson and Hirschi’s general Theory of Crime (1990) – (2006) –(343.9) – Stefan Schulz
 223. The Media-Crime Nexus Revisited: On the Re-Construction of Crime and Law-and-Order in Crime-Appeal Programming – (2007) – (343.9) – Maria Haeusermann-Kafatou
 224.  Current Issues in it security 2012 – (2012) – (343.9) 
 225. Research on Crime and Criminal justice at the Max Planck Institute . Summaries - (1998) – (343.9) 
 226. Illegal Drug Trade in Russia – (2001) – (343.9) - Letizia Paoli
 227. Imeges of Crime – (2001) – (343.9)
 228. Current and Future Drug policy studies in Europe. Problems, Prospects and Rersearch methods – (1999) – (343.9) 
 229. Coercive Measures in a Socio-legal comparison of the people’s Republic of China and Germany – (2004) – (343.9)
 230. Criminal Preventive risk Assessment in the law-Marking Procedure - (2002) – (343.9)
 231. The Informal Economy: Thereat and Opportunity in the City - (2003) – (343.9)
 232. The Informal Economy: Threat and Opportunity in the City - (2003) – (343.9) 
 233. მემკვიდრეობის სამართლის აქტუალური საკითხები საერთაშორისო კერძო სამართალში - (2012) – (341(094.4)+347.6) – დევი ხვედელიანი 
 234. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია-ფულის გათეთრება (საერთაშორისო გამოცდილება) – (2012) - (343.9) - სოფიო ასანიძე
 235. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი: სახელმძღვანელო – (2011) – (347) – ლადო ჭანტურია
 236. საქართველოს ზოგადი ადმინისტაციული კოდექსი (მიღებულია 1999 წლის 25 ივნისს). საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (მიღებულია 1999 წლის 23 ივლისს): ცვლილებებითა და დამატებებით 2012 წლის 17 აპრილამდე - (2012) – (343.9(47922)
 237. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი – (2009) – (347(47922) – ჰაინ ბიოლინგი, პეტერ ლუტრინგჰაუსი
 238. წამების აკრძალვა (“არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას ან არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან დასჯას.” ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლი) – (2004) – (342.7)
 239. წამების აკრძალვა. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის განხორცილება. გზამკვლევი – (2005) – (342.7) – აისლინგ რეიდი
 240. ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლის სამართლებრივი საფუძვლები (ნორმატიული აქტები და პრაქტიკული კომენტარი). ნორმატიული აქტები გადმოცემულია 2006 წლის 14 იანვრის მდგომარეობით – (2006) – (343.9) – ზაზა ბეროზაშვილი
 241. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი – (2001) – (341) – ლევან ალექსიძე
 242. პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის განხორციელება: გზამკვლევი – (2005) – (342.7) – ურსულა კილკელი
 243. ადამიანის კრიმინალური ექსპლუატაციის პრობლემები (მონოგრაფია) – (2012) – (343.9) – ირაკლი ლაგვილავა
 244. თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის კონსტიტუციურ-სმართლებრივი რეგულირება. სპეციალობა: კონსტიტუციური სამართალი (დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად). რეზიუმე – (2011) – (342.4) – მირანდა გურგენიძე
 245. Czech Yearbook of International Law. Volume 3: Public Policy and Ordre Public – (2012) – (34)
 246. Czech (Central European) Yearbook of Arbitration. Volume 2: Party Autonomy versus Autonomy of Arbitrators – (2012) – (34)
 247. მემკვიდრეობის სამართლის აქტუალური საკითხები საერთაშორისო კერძო სამართალში – (2012) – (347.6+341) – დევი ხვედელიანი
 248. ადამიანის კრიმინალური ექსპლუატაცია: კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი დახასიათება და პრევენციის საკითხები (დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად) – (2012) – (343.9) – ირაკლი ავთანდილის ძე ლაგვილავა
 249. ადამიანის კრიმინალური ექსპლუატაცია: კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი დახასიათება და პრევენციის საკითხები. სპეციალობა: სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია (დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად). რეზიუმე – (2011) - (343.9) – ირაკლი ლაგვილავა
 250. დამხმარე სახელმძღვანელო საარჩევნო სამართალში საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისათვის – (2010-2011)
 251. საპროცესო შეთანხმებისა და საჯელისაგან სრულად გათავისუფლების პრობლემები – (2009) – (343.132) – გიმზერ ალანია
 252. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი – (2010)
 253. ტრანსნ
 254. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (ცვლილებებითა  და დამატებებით 2014 წლის 10 მარტამდე) – (2014) – (347.9(47922)(094.4)
 255. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი  (ცვლილებებითა და დამატებებით 2014 წლის 10 მარტამდე)   -  (2014) -  (347(47922)
 256. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (ცვლილებებით და დამატებებით 2014 წლის 8 აპრილამდე)   -  (2014)  -  (343(47922)(002)
 257. ადმინისტრაციული სახდელები -  (2010)  -  (342.9)  -  მაკა  სალხინაშვილი,  ტარიელ  ჭინჭარაული
 258. შრომის სამართალი.    მე-4  გადამუშავებული გამოცემა   -    (2013)  - (349.2)  -   დავით  ძამუკაშვილი
 259. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (მიღებულია 1999 წლის  25 ივნისს)   საქართველოს ადმინისტრაციული  საპროცესო კოდექსი  (მიღებულია 1999 წლის 23 ივლისს) . ცვლილებებით და დამატებ&l
გაზიარება
დაბეჭდვა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2020.11.24
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის 6, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ. 13   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
17095356

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By